Bezpieczeństwo lokat.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli bezpieczeństwo do 100 tys. euro

Fundusz gwarantuje również wkłady firm. Wyjątkiem są instytucje finansowe (banki, biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

Wypłaty związane z upadłością banku idą z kieszeni innych banków, które solidarnie muszą pokryć zobowiązania bankruta. Do tej pory sytuacja taka miała miejsce aż 94 razy. 89 razy w przypadku banków spółdzielczych i 5 razy w przypadku banków ogólnopolskich. Łączna kwota wypłacona środków przekroczyła 814 mln złotych.

Bezpieczeństwo lokat

Twoje lokaty w Inbank objęte są estońskim systemem gwarantowania depozytów

Depozyty złożone w Inbank Oddział w Polsce gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond, z siedzibą przy Roosikrantsi 2, 10119 Tallin („Fundusz Gwarancyjny”). Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego depozytariusza. Estoński system gwarantowania depozytów spełnia wszystkie warunki przewidziane dyrektywą Unii Europejskiej 94/19/EC wspólne dla wszystkich krajów członkowskich, w tym Polski.

Tryb dochodzenia roszczeń z tytułu gwarantowania depozytów przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond jest następujący:

 1. Do 2 dni roboczych od dnia kiedy depozyt stał się niedostępny Fundusz Gwarancyjny publikuje informację w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej funduszu informacje o terminie i procedurze wypłaty, w tym wymaganych dokumentach,
 2. Do 2 dni roboczych zarządca lub likwidator instytucji kredytowej upewnia się, że każdy deponent ma dostęp do informacji o rachunku depozytu i otrzymał wyciąg z informacją na temat wysokości jego depozytu oraz dostarcza do Funduszu Gwarancyjnego informacje o deponentach i wysokości ich depozytów,
 3. Do 4 dni roboczych od powiadomienia deponent ma prawo zgłosić do zarządcy/syndyka swoje stanowisko dotyczące skorygowania wysokości jego depozytu,
 4. Do 7 dni roboczych Fundusz Gwarancyjny lub wskazana Instytucja kredytowa wypłacają depozyt do wysokości gwarantowanej przez Fundusz Gwarancyjny kwoty,
 5. Do 10 dni roboczych Rada Nadzorcza Funduszu Gwarancyjnego może przedłużyć termin wypłaty depozytu (max. termin wypłaty wynosi 17 dni roboczych od daty kiedy depozyt stał się niedostępny)
 6. Do 3 lat deponent może wnieść skargę przeciwko Funduszowi Gwarancyjnemu, jeśli Fundusz Gwarancyjny nie wypłacił kwoty depozytu we wskazanym terminie albo wypłacił kwotę mniejszą niż ustalono.

BezpieczeЕ„stwo depozytГіw bankowych

Zaufanie do instytucji finansowych, w szczegГіlnoЕ›ci bankГіw, i bezpieczeЕ„stwo gromadzonych w nich Е›rodkГіw finansowych klientГіw to podstawowe wartoЕ›ci z punktu widzenia spoЕ‚eczeЕ„stwa i warunki dla sprawnego funkcjonowania systemu finansowego paЕ„stwa. Ich zapewnieniu sЕ‚uЕјД… liczne rozwiД…zania prawne oraz dziaЕ‚alnoЕ›Д‡ instytucji regulacyjnych i nadzorczych.

Istotnym elementem stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego są odpowiednie przepisy prawa, regulujące tworzenie i działalność instytucji finansowych, w szczególności banków (komercyjnych i spółdzielczych) i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów). Są one wyjątkowo potrzebne wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi przyjmowanie pieniędzy od klientów, głównie gospodarstw domowych, i dokonywanie w oparciu o nie różnego rodzaju operacji finansowych przez banki. Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa jest system licencjonowania tego typu instytucji, czyli udzielania im – na określonych warunkach – zezwoleń na prowadzenie działalności oraz ustanowienie zasad nadzoru i kontroli na tą działalnością, a także stworzenie sprawnego mechanizmu reagowania w przypadku pojawienia się nieprawidłowości i zagrożeń.

W przypadku bankГіw gЕ‚Гіwnym aktem prawnym regulujД…cym zasady ich dziaЕ‚alnoЕ›ci jest ustawa Prawo bankowe. OkreЕ›la ona miД™dzy innymi zasady tworzenia i organizacji bankГіw, zarzД…dzania rachunkami bankowymi, zawiera przepisy o funduszach wЕ‚asnych bankГіw, tryb postД™powania naprawczego, likwidacyjnego i upadЕ‚oЕ›ciowego bankГіw. DziaЕ‚alnoЕ›Д‡ bankГіw i kas oszczД™dnoЕ›ciowo-kredytowych reguluje takЕјe wiele innych aktГіw prawnych, takich jak miД™dzy innymi ustawa o Narodowym Banku Polskim, ustawa o spГіЕ‚dzielczych kasach oszczД™dnoЕ›ciowo-kredytowych, ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, ustawa o funkcjonowaniu bankГіw spГіЕ‚dzielczych, ich zrzeszaniu siД™ i bankach zrzeszajД…cych.

Jednym z istotnych elementów otoczenia regulacyjnego, mającym na celu zapobieganie zagrożeniom dla całego systemu finansowego, jest ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Na jej podstawie utworzono Komitet Stabilności Finansowej (KSF) jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce. Do zadań Komitetu należy przede wszystkim identyfikowanie, ocena i monitorowanie ryzyka systemowego powstającego w systemie finansowym lub jego otoczeniu oraz stosowanie odpowiednich instrumentów makroostrożnościowych, w tym poprzez wydawanie rekomendacji i przedstawianie stanowisk. Członkami Komitetu są: minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a więc osoby o najwyższych kompetencjach w kwestii bezpieczeństwa systemu finansowego. KSF identyfikuje te instytucje finansowe działające w Polsce, których zachowania lub problemy mogą tworzyć ryzyko dla ciągłości działania systemu finansowego jako całości lub jego istotnej części.

Instytucje regulujД…ce i kontrolujД…ce

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

O bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego dba kilka instytucji, spełniających różnego rodzaju zadania w tym zakresie. Działają one w myśl regulacji prawnych dotyczących całego systemu bankowego, jak i specyficznych, właściwych dla każdej z nich. Regulacje te mają zarówno charakter krajowy, jak i mogą wynikać z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Jedną z głównych instytucji, odpowiedzialnych za stabilność i rozwój systemu finansowego, w tym sektora bankowego, oraz ich prawidłową działalność, jest Narodowy Bank Polski.

KompleksowД… dziaЕ‚alnoЕ›ciД… regulacyjnД… dotyczД…cД… caЕ‚ego systemu finansowego oraz poszczegГіlnych jego segmentГіw, a takЕјe podejmowaniem dziaЕ‚aЕ„ na rzecz utrzymania stabilnoЕ›ci finansowej zajmuje siД™ Ministerstwo FinansГіw (MF). Instytucja ta wspГіЕ‚pracuje zВ Narodowym Bankiem Polskim i UrzД™dem Komisji Nadzoru Finansowego wВ zakresie stabilnoЕ›ci krajowego systemu finansowego. Wykonuje takЕјe zadania zwiД…zane zВ dziaЕ‚alnoЕ›ciД… Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. MF prowadzi rГіwnieЕј negocjacje wВ zakresie regulacji w obszarze rynku finansowego na poziomie unijnym.В

InstytucjД… nadzorujД…cД… funkcjonowanie rynku finansowego jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), dziaЕ‚ajД…ca na podstawie Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. W jej kompetencjach znajduje siД™ nadzГіr nad wszystkimi segmentami rynku finansowego, czyli nad sektorem bankowym, kas oszczД™dnoЕ›ciowo-kredytowych, rynkiem kapitaЕ‚owym, emerytalnym, ubezpieczeniowym, a takЕјe instytucjami pЕ‚atniczymi i zwiД…zanymi zВ pieniД…dzem elektronicznym. Celem dziaЕ‚ania KNF jest ograniczanie nadmiernego ryzyka wВ dziaЕ‚alnoЕ›ci podmiotГіw nadzorowanych, wzmacnianie przejrzystoЕ›ci rynku finansowego, aВ wВ przypadku zidentyfikowania sЕ‚aboЕ›ci lub zagroЕјeЕ„ – podejmowanie odpowiednich dziaЕ‚aЕ„ naprawczych.В

W ramach dziaЕ‚aЕ„ naprawczych KNF wspГіЕ‚pracuje z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG). Poza tym, Ејe BFG gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i kasach, odpowiada rГіwnieЕј za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagroЕјonych bankructwem. Zasady prowadzenia przymusowej restrukturyzacji gwarantujД…, Ејe wszyscy wierzyciele podmiotu, wobec ktГіrego zostaЕ‚o wszczД™te postД™powanie, nie poniosД… strat wiД™kszych niЕј w przypadku upadЕ‚oЕ›ci tego podmiotu. Ponadto dziaЕ‚ania podejmowane przez BFG nie obciД…ЕјajД… kosztami przymusowej restrukturyzacji Е›rodkГіw gwarantowanych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucjД… dziaЕ‚ajД…cД… na mocy ustawy z 10 czerwca 2020В r. oВ Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytГіw oraz przymusowej restrukturyzacji. Jego gЕ‚Гіwnym celem jest dziaЕ‚anie na rzecz stabilnoЕ›ci krajowego systemu finansowego. W szczegГіlnoЕ›ci BFG gwarantuje depozyty zgromadzone w В bankach i kasach oszczД™dnoЕ›ciowych, w tym dokonuje na rzecz deponentГіw wypЕ‚at Е›rodkГіw podlegajД…cych gwarantowaniu.

W caЕ‚oЕ›ci gwarantowana jest kwota stanowiД…ca rГіwnowartoЕ›Д‡ w zЕ‚otych 100 tys. euro. Jest ona obliczana jako suma Е›rodkГіw pieniД™Ејnych znajdujД…cych siД™ na wszystkich rachunkach jednej osoby oraz jej naleЕјnoЕ›ci w danym banku lub kasie. W przypadku rachunku wspГіlnego kaЕјdemu z jego wspГіЕ‚posiadaczy przysЕ‚uguje odrД™bna kwota gwarancji wynoszД…ca rГіwnowartoЕ›Д‡ 100 tys. euro. Gwarancje dotyczД… takЕјe Е›rodkГіw zgromadzonych na rachunku powierniczym oraz zdeponowanych na rachunku firmy inwestycyjnej. W niektГіrych szczegГіlnych przypadkach, w ograniczonym do trzech miesiД™cy od wpЕ‚ywu Е›rodkГіw czasie, klientom bankГіw i kas przysЕ‚uguje wyЕјsza kwota gwarancji. Dotyczy to miД™dzy innymi Е›rodkГіw, jakie wpЕ‚ynД™Е‚y na rachunek klienta z tytuЕ‚u sprzedaЕјy nieruchomoЕ›ci mieszkalnej, wskutek otrzymania spadku, podziaЕ‚u majД…tku wspГіЕ‚maЕ‚ЕјonkГіw, ubezpieczenia, odprawy. PodwyЕјszonД… kwotД™ gwarantowanД… wylicza siД™ jako rГіЕјnicД™ do rГіwnowartoЕ›ci 200 tys. euro a sumД… pozostaЕ‚ych Е›rodkГіw klienta, nie wyЕјszД… jednak niЕј rГіwnowartoЕ›Д‡ 100 tys. euro. WВ przypadku banku lub oddziaЕ‚u banku zagranicznego ochronie gwarancyjnej podlegajД… takЕјe miД™dzy innymi Е›rodki osГіb prawnych, w przypadku zaЕ› spГіЕ‚dzielczych kas oszczД™dnoЕ›ciowo-kredytowych depozyty organizacji pozarzД…dowych, spГіЕ‚dzielni, wspГіlnot mieszkaniowych i zwiД…zkГіw zawodowych. Do obliczania wartoЕ›ci euro w zЕ‚otych przyjmuje siД™ ogЕ‚aszany przez NBP kurs Е›redni z dnia speЕ‚nienia warunku gwarancji.

Środki podlegają ochronie gwarancyjnej od dnia ich wniesienia na rachunek w danym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Wypłata środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny powinna być dokonana, z pewnymi specyficznymi wyjątkami (na przykład jeśli dotyczy to środków zgromadzonych na rachunkach IKE i IKZE), w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty spełnienia warunku gwarancji, a więc na przykład zawieszenia działalności lub ogłoszenia upadłości banku bądź kasy. Zobowiązany do wypłaty pieniędzy jest zarząd komisaryczny lub podmiot (najczęściej inny bank), z którym BFG zawrze umowę o wypłatę środków. Informację o tym, gdzie odzyskać pieniądze, ogłasza Bankowy Fundusz Gwarancyjny na swojej stronie internetowej. Niezależnie od tego, w jakiej walucie klient miał zdeponowane środki, wypłata jest w całości dokonywana w złotych. Depozyty o wartości przewyższającej limit gwarancji BFG nadal stanowią wierzytelność klienta i można jej dochodzić w ramach postępowania upadłościowego.

W ramach BFG jest stworzonych kilka funduszy o określonym przeznaczeniu. Z punktu widzenia klientów podstawowe znaczenie mają fundusz gwarancyjny banków oraz fundusz gwarancyjny kas oszczędnościowych, z których są wypłacane gwarantowane środki zdeponowane w bankach i kasach w przypadku ich upadłości. Oba te fundusze są tworzone przede wszystkim w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, finansowanego ze składek wnoszonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania, czyli przez banki i kasy oszczędnościowe. W przypadku, gdy środki zgromadzone w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów nie wystarczają do dokonania wypłat klientom upadłego banku lub kasy, BFG może m.in. zobowiązać banki lub kasy do wniesienia na fundusz gwarancyjny dodatkowych składek nadzwyczajnych.

Nad bezpieczeństwem systemu bankowego w Polsce czuwają instytucje rządowe (Ministerstwo Finansów), Narodowy Bank Polski, instytucje nadzoru finansowego (KNF i KSF) oraz zajmujące się gwarantowaniem depozytów (BFG). Ich działanie ma chronić interesy osób korzystających z usług instytucji finansowych, w tym banków i SKOK-ów. W praktyce środki klientów banków i kas oszczędnościowo-kredytowych, do równowartości w złotych 100 tys. euro, są w pełni bezpieczne i nie zostaną utracone nawet w przypadku upadłości tych instytucji.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: