Sklep w Internecie.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Sklep spożywczy w internecie – wymagania prawne

Już od kilku lat daje się zaobserwować ogromny wzrost popularności sprzedaży internetowej. Można wręcz powiedzieć, że rzeczywistość wirtualna stała się także rzeczywistością alternatywną i poprzez ów proces dokonywanie (niemal) wszelkich zakupów przez sieć również wyrosło na alternatywę dla tych w formie tradycyjnej.

Supermarkety i sklepy spożywcze nie są wyjątkiem, ale z prawnego punktu widzenia sprzedaż internetowa żywności rządzi się własnymi prawami. Na jakie zagadnienia należy w takim razie zwrócić uwagę, gdy planujemy rozpocząć (lub rozszerzyć) działalność komercyjną poprzez utworzenie spożywczego sklepu internetowego?

Obowiązki prawne ciążące na podmiocie prowadzącym sklep internetowy można podzielić na następujące kategorie:

 • obowiązek związany z rejestracją/zgłoszeniem działalności w SANEPID,
 • ogólne obowiązki związane z prowadzeniem strony internetowej,
 • ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych na odległość,
 • obowiązki w zakresie opisywania żywności.

Godnym podkreślenia jest, że przedstawione tutaj wskazówki i zagadnienia NIE odnoszą się do sprzedaży alkoholu przez internet. Ta materia jest póki co nadal skomplikowana, przede wszystkim z uwagi na fakt, że reguluje ją ustawa z 1982 roku, wciąż nie uaktualniona i przez to niedostosowana do realiów współczesnych, w których tak dużą rolę odgrywa internet.

Przechodząc jednak do rzeczy i pierwszej z ww. kategorii, a więc relacji przedsiębiorcy z SANEPIDem:

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, na przedsiębiorcy, który zamierza sprzedawać żywność ciążą obowiązki związane z zatwierdzeniem i zgłoszeniem takiej działalności do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (SANEPID). Obowiązki te dotyczą także podmiotów prowadzących sprzedaż żywności przez Internet.

W tym miejscu uważać należy jednak dokonać rozróżnienia na sytuację, w której zakład ogranicza się do pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet i na sytuację, w której zakład przechowuje oferowane do sprzedaży w internecie produkty.

W przypadku pierwszym zakład ma jedynie obowiązek złożenia do SANEPIDu wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 63 ust. 2 pkt 10 i ust. 3 ww. ustawy). Wniosek należy złożyć na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w formie pisemnej, według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2007.106.730). Dokonanie wpisu jest bezpłatne.

Drugą sytuację można dalej podzielić na trzy możliwe warianty:

Wariant pierwszy: sprzedaż internetowa prowadzona jest przez dotychczasową spółkę prowadzącą stacjonarny sklep spożywczy, a oferowane produkty fizycznie składowane są w sklepie, ewentualnie magazynie lub innym miejscu, które zostało już zatwierdzone w Sanepidzie – w takim wypadku przedsiębiorca musi jedynie poinformować SANEPID o rozszerzeniu działalności na sprzedaż internetową.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wariant drugi: sprzedaż internetowa prowadzona jest przez dotychczasową spółkę, a oferowane produkty są składowane w innym miejscu, niż sklep, czy zatwierdzony magazyn – w takim wypadku sklep musi wystąpić o zatwierdzenie tego miejsca do SANEPIDu – chyba, że magazyn ten został zatwierdzony w Sanepidzie przez inny podmiot – wówczas wystarczy podpisać z nim stosowną umowę.

Wariant trzeci: sprzedaż internetowa prowadzona jest przez spółkę odrębną niż dotychczas funkcjonująca – należy wystąpić o zatwierdzenie.

Druga kategoria obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem strony internetowej wiąże się przede wszystkim z koniecznością zawarcia szeregu umów, takich, jak:

 • umowa na zakup domeny internetowej,
 • umowa hostingu strony internetowej,
 • umowa o wykonanie strony, sklepu lub serwisu internetowego,
 • umowa o stworzenie szaty graficznej i logo sklepu,
 • umowa o administrowanie i serwis strony internetowej,
 • umowa o pozycjonowanie strony internetowej,
 • umowy z reklamodawcami zamieszczającymi reklamy swoich produktów na portalu,
 • umowy z dostawcami usług elektronicznych systemów płatniczych,
 • umowy spedycji (na dostawę zamówionych towarów).

Jeżeli dany podmiot prowadzi już działalność w formie sklepu stacjonarnego i będzie się na niej opierał – należałoby poddać analizie już zawarte przez sklep umowy z dostawcami produktów, które miałyby być sprzedawane przez Internet i wprowadzić do nich ewentualne zmiany w celu zagwarantowania możliwości sprzedaży produktów nowym kanałem dystrybucyjnym (tj. w sieci).

Istotną częścią zagadnień prawnych związanych z posiadaniem strony internetowej jest należyte spełnienie obowiązków informacyjnych i ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca – a więc podmiot prowadzący sklep internetowy – zobowiązany jest podać informacje takie jak: adresy elektroniczne, firmę oraz siedzibę i adres, NIP, informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia, informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną czy wreszcie informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (tzw. cookies).

Każdy sklep w sieci musi posiadać także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Umieszczenie go na stronie internetowej służy regulowaniu praw i obowiązków stron umów sprzedaży zawieranych w e-sklepie. Regulamin określać musi w szczególności:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Należy też pamiętać, że w treści regulaminu nie mogą znaleźć się tzw. klauzule niedozwolone, których jest już ponad 6 tysięcy, a których wykaz znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W regulaminie sklepu internetowego klienci muszą być informowani w sposób jasny i klarowny, jakie formy płatności i dostawy mogą wybrać, jak wygląda proces płatności oraz kiedy i w jaki sposób oczekiwany towar zostanie im dostarczony.

Kolejną, trzecią, grupę obowiązków informacyjnych stanowią obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Aby wdrożyć RODO w działalności sklepu internetowego należy przede wszystkich zamieścić na stronie internetowej politykę prywatności, która ureguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych użytkowników sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto na portalu za każdym razem przed podaniem danych osobowych przez użytkownika należy zamieścić stosowną klauzulę o wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą użytkownik portalu musi wyrazić przed zapisaniem swoich danych w systemie. Zgoda powinna być poparta stosowną klauzulą informacyjną.

Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych na odległość, zawarte są w ustawie z dnia 30 maja 2020 r. o prawach konsumenta.

Poza szeregiem ważnych i szczegółowych wytycznych, wyliczonych enumeratywnie w treści ustawy, należy pamiętać także o kilku innych zagadnieniach. Otóż, jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, które szczegółowo opisuje ustawa (m.in. główne cechy świadczenia, dane identyfikujące sprzedawcy czy adres, pod którym można złożyć reklamację).

Przedsiębiorca zapewnia ponadto, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Wskazać należy, że nie spełnienie powyższych wymogów powoduje, że umowa nie zostaje zawarta.

Już po zawarciu umowy (dokonanym zakupie przez Internet), przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, przy czym prawo to nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Ostatnia, a więc czwarta kategoria obowiązków, na które chcemy zwrócić uwagę, to te w zakresie opisywania żywności. Wiele z nich znaleźć można w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2020 z dnia 25 października 2020 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Na gruncie omawianego rozporządzenia etykietowanie, prezentacja i reklama środków spożywczych nie mogą:

 • wprowadzać nabywcy w błąd co do charakteru środka spożywczego, jego właściwości i działania,
 • przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania lub leczenia choróbludzi (z wyjątkiem naturalnych wód mineralnych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia , których dotyczą inne przepisy).

Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta.

Istotne jest wskazanie na pewne szczególne regulacje dotyczące żywności opakowanej. W przypadku takiej żywności należy podać wszystkie wymagane informacje, w tym także dane szczegółowe, z wyjątkiem daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Co ważne, informacja o dacie minimalnej nie musi być dostępna przed ostatecznym dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, ale musi być dostępna już w momencie dostawy towaru.

Obowiązkowe informacje w takim wypadku:

 1. muszą być dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu i muszą znajdować się w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległośćlub być dostarczane z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot działający na rynku spożywczym. Kiedy używane są inne właściwe środki, obowiązkowe informacje na temat żywności dostarcza się bez obciążania konsumentów dodatkowymi kosztami przez podmiot działający na rynku spożywczym;
 2. wszystkie obowiązkowe dane szczegółowe muszą byćdostępne w momencie dostawy.

W przypadku żywności nieopakowanej oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość dane szczegółowe wymagane na mocy art. 44 rozporządzenia są udostępniane zgodnie z zasadami wskazanymi wyżej dla żywności opakowanej.

Na podstawie ww. regulacji należy dojść do wniosku, że obowiązkowe jest powielenie na stronie sklepu internetowego dokładnych informacji o produktach z ich opakowań. Klient musi otrzymać taką samą informację o produkcie na jaką może liczyć np. w hipermarkecie biorąc przed zakupem towar do ręki, oglądając z każdej strony i czytając etykietę. Tak więc sam opis marketingowy oraz zdjęcie oferowanego produktu będzie stanowczo niewystarczające. W e-sklepie sprzedającym produkty spożywcze opis towaru będzie musiał zawierać m.in:

 • wykaz składników,
 • wartości odżywcze,
 • ilość netto,
 • warunki przechowywania lub warunki użycia,
 • w przypadku żywności data przydatności do spożycia.

W praktyce dane te można przedstawić w formie tabeli pod opisem produktu.

W ramach podsumowania należy jednocześnie wskazać, iż z uwagi na podlegający ścisłej regulacji przedmiot działalności jakim jest sprzedaż żywności przez Internet, rekomendowane byłoby, w razie zdecydowania się na taka formę sprzedaży, podjęcie ewentualnej współpracy przy tworzeniu sklepu internetowego ze sprawdzoną, wyspecjalizowaną firmą, która posiada doświadczenie w tej branży. Tylko taka firma może bowiem zagwarantować należyte bezpieczeństwo danych wprowadzonych do systemu i wszelkie rozwiązania techniczne umożliwiające pełną implementację regulacji w zakresie ochrony danych.

W przypadku uruchomienia sklepu internetowego zalecane jest ponadto ustanowienie inspektora ochrony danych osobowych, który kompleksowo wdrożyłby niezbędne z punktu widzenia RODO rozwiązania oraz na bieżąco monitorowałby kwestię ochrony danych osobowych.

Otwórz własny sklep
internetowy

Nowoczesny, elastyczny, prosty w obsłudze.
Dokładnie taki, o jakim marzysz!

Szablon graficzny
w cenie

14 dni
darmowych testów

0% prowizji
za sprzedaż

Bezpłatna pomoc
techniczna

Tutaj jesteś przedsiębiorcą,
wizjonerem, twórcą

Możesz dowolnie dostosować wygląd sklepu internetowego do swoich potrzeb.

Twój sklep internetowy będzie miał wszystko,
czego ci potrzeba do profesjonalnej sprzedaży online

Ponad 250 wbudowanych funkcji obsługiwanych jednym kliknięciem.
Shoper to narzędzie, które maksymalnie ułatwia i przyspiesza handel w internecie.
Ty skupiasz się wyłącznie na realizacji kolejnych zamówień.

Wymarzona grafika

Wyobraź sobie piękny sklep internetowy, który bez problemu można wyświetlać na każdym urządzeniu: komputerze, tablecie, smartfonie.

A teraz uruchom sklep Shoper – będziesz zaskoczony, jak łatwo i szybko spełnią się twoje e-marzenia.

Wsparcie techniczne

91% klientów pozytywnie ocenia pracę naszego Biura Obsługi Klienta, 90% rekomenduje Shoper innym.

To nie przypadek, a wynik wielu lat pracy z klientem sprawia, że prowadzenie sklepu na naszej platformie jest tak łatwe i wygodne.

Najlepsze narzędzia

Kompletne oprogramowanie sklepu internetowego z własnymi płatnościami online, integracją z Allegro, Ceneo, Subiektem i najważniejszymi kurierami. Do tego atrakcyjne promocje i rabaty na start – razem z Shoper zyskujesz dostęp do najważniejszych narzędzi usprawniających sprzedaż online.

Aplikacje dla sklepu online

Włącz biznesowe turbodoładowanie i wesprzyj sprzedaż w swoim sklepie aplikacjami, zaprojektowanymi specjalnie dla sklepów online Shoper. Nasz App Store systematycznie powiększa się o kolejne narzędzia, dzięki którym prowadzenie każdego e-biznesu jest o wiele łatwiejsze. Znajdź pomocną aplikację także dla siebie.

Nowoczesne płatności

Szybkie, bezpieczne, konkurencyjne. 3 miesiące bez opłat dla nowych sklepów, preferencyjne stawki już od 1% prowizji, pełna obsługa przelewów mobilnych – Shoper Płatności to najlepszy system nowoczesnych paymentów, dostępny wreszcie na polskiej platformie e-commerce.

Shoper Premium

Dedykowana usługa dla klienta szukającego kompleksowego i dopasowanego do oczekiwań swojego biznesu wsparcia przy uruchamianiu e-sklepu. Wybierając Shoper Premium masz gwarancję kontaktu z dedykowanym opiekunem, którego zadaniem jest szybkie i sprawne wdrożenie twojego projektu.

Opinie Klientów

Wybierając platformę Shoper, dostajesz oprogramowanie, które jest rozwijane z myślą o właścicielach sklepów. Każdy z nich ma realny wpływ na jakość oprogramowania. Po otwarciu sklepu możesz wystawić mu opinię, oceniając dostępne funkcjonalności i system pracy – Shoper Opinie powstały właśnie po to, by wszystkim sprzedawało się tu lepiej, a oprogramowanie sklepu mogło się rozwijać wraz z potrzebami sprzedających.

TwГіj sklep w internecie

Doradztwo prawne dla sektora e-commerce – prezentujemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branЕјowe, w zakresie handlu w Internecie.

Doradztwo prawne dla e-commerce – jak prawidЕ‚owo prowadziД‡ sklep internetowy?

Przekształcenia spółek – zmiany

Przekształcenia spółek – zmiany

Od marca 2020 r. obowiД…zuje nowelizacja Kodeksu spГіЕ‚ek handlowych w zakresie przepisГіw dotyczД…cych przeksztaЕ‚ceЕ„ spГіЕ‚ek prawa handlowego.

Od marca 2020 r. obowiД…zuje nowelizacja Kodeksu spГіЕ‚ek handlowych w zakresie przepisГіw dotyczД…cych przeksztaЕ‚ceЕ„ spГіЕ‚ek prawa handlowego.

Kolejne zmiany w zakresie zakazu handlu

Kolejne zmiany w zakresie zakazu handlu

W dniu 1 marca 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

W dniu 1 marca 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Zmiany w KPC – właściwość sądów pracy

Zmiany w KPC – właściwość sądów pracy

Nowelizacja KPC oraz niektГіrych innych ustaw wprowadza zmiany w obszarze procedury cywilnej, w tym w zakresie postД™powania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeЕ„ spoЕ‚ecznych.

Nowelizacja KPC oraz niektГіrych innych ustaw wprowadza zmiany w obszarze procedury cywilnej, w tym w zakresie postД™powania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeЕ„ spoЕ‚ecznych.

Inspektor ochrony danych wedЕ‚ug GDPR

Inspektor ochrony danych wedЕ‚ug GDPR

Zgodnie z GDPR, Inspektor ma być włączany we wszystkie sprawy w ramach danego podmiotu, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z GDPR, Inspektor ma być włączany we wszystkie sprawy w ramach danego podmiotu, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

10 najwaЕјniejszych rzeczy o GDPR

10 najwaЕјniejszych rzeczy o GDPR

Przybliżamy GDPR – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Przybliżamy GDPR – wskazujemy na 10 najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

W zakładce Twój sklep w Internecie prezentować będziemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branżowe, w zakresie handlu w Internecie.

 • Informacje prawne w obszarze e-commerce (dowiesz siД™ jak przygotowaД‡ regulaminy)
 • Informacje prawne dot. ochrony danych osobowych
 • Informacje prawne dot. warunkГіw prowadzenia dziaЕ‚alnoЕ›ci w Internecie
 • Informacje na temat planowanych oraz wchodzД…cych w Ејycie zmian w prawie krajowym i unijnym
 • Doniesienia o najnowszych decyzjach Izb Handlowych oraz decyzjach prezesa UOKiK

Najnowsze artykuЕ‚y:

Od marca 2020 r. obowiД…zuje nowelizacja Kodeksu spГіЕ‚ek handlowych w zakresie przepisГіw dotyczД…cych przeksztaЕ‚ceЕ„ spГіЕ‚ek prawa handlowego.

W dniu 1 marca 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Nowelizacja ma na celu stworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu własności intelektualnej.

Nowa dyrektywa UE ma na celu zwiД™kszenie ochrony konsumentГіw, m.in. poprzez wymГіg weryfikowania komentarzy, zakaz ukrytego promowanie produktГіw.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od sprzedaЕјy detalicznej weszЕ‚a w Ејycie.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt ten dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach pracy wynagrodzenia, które planują zaoferować aplikującym na dane stanowisko kandydatom.

Podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób (na dzień 30 czerwca 2020 roku), muszą pamiętać, że już od 1 stycznia 2020 roku będą objęte reżimem ustawy z dnia 4 października 2020 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Nowelizacja Kodeksu postД™powania cywilnego oraz niektГіrych innych ustaw dokonana ustawД… z dnia 4 lipca 2020 roku (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postД™powania cywilnego oraz niektГіrych innych ustaw Dz.U. z 2020 r. poz. 1469) wprowadza zmiany w obszarze procedury cywilnej, w tym w zakresie postД™powania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeЕ„ spoЕ‚ecznych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został przyjęty przez Radę Ministrów. Zmiany te, według założeń projektu, mają obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku.

Ustawa o przeciwdziaЕ‚aniu praniu pieniД™dzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2020 roku obowiД…zujД… juЕј od 13 lipca 2020 roku, jednak przepisy dotyczД…ce Centralnego Rejestru BeneficjentГіw Rzeczywistych weszЕ‚y w Ејycie z dniem 13 paЕєdziernika 2020 roku.

Od dnia 1 lipca 2020 roku mają zastosowanie nowe wytyczne wynikające z Dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych o treści „nie zawiera” oraz „hipoalergiczny”.

Większość przepisów wprowadzonych ustawą z 26 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 7 września 2020 r.

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiД…zaЕ„ mobilizujД…cych dЕ‚uЕјnikГіw transakcji handlowych (przedsiД™biorcГіw i podmioty publiczne) do dokonywania zapЕ‚aty w ustalonym terminie, jak rГіwnieЕј zniechД™cenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydЕ‚uЕјonych terminГіw zapЕ‚aty.

Projekt ustawy o przeciwdziaЕ‚aniu marnowaniu ЕјywnoЕ›ci nakЕ‚ada na sprzedawcГіw ЕјywnoЕ›ci, ktГіrych powierzchnia sprzedaЕјy liczy powyЕјej 250 m2, obowiД…zki majД…ce na celu zminimalizowanie iloЕ›ci marnowanej ЕјywnoЕ›ci.

6 czerwca 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona między innymi przepisy zwiększające ochronę pracowników w zakresie mobbingu.

Projekt dotyczy wprowadzenia zerowego podatku PIT od przychodГіw z pracy (stosunku sЕ‚uЕјbowego, stosunku pracy, pracy nakЕ‚adczej i spГіЕ‚dzielczego stosunku pracy) oraz z umГіw zlecenia, osiД…ganych przez osoby do 26 roku Ејycia – do wysokoЕ›ci nieprzekraczajД…cej w roku podatkowym 85 528 zЕ‚ (odpowiada to gГіrnej granicy pierwszego przedziaЕ‚u skali podatkowej). Ustawa nie dotyczy przychodГіw z dziaЕ‚alnoЕ›ci gospodarczej oraz umГіw o dzieЕ‚o. Projekt zostaЕ‚ uchwalony 4 lipca 2020 r. i niebawem trafi do Senatu.

6 czerwca 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w zakresie terminów w jakich pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy. Zmiany te wchodzą z dniem 7 września 2020 roku.

14 lutego 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym założeniem projektu jest określenie zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym osobami fizycznymi. Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej mają stanowić metodę skuteczną prawnie na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w swoim wyroku (sygn. akt IV Ca 1873/16) stwierdził, że przedsiębiorca może nawiązać kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni. Zakaz wykorzystywania automatycznych systemów wywołujących lub urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego bez zgody abonenta określony w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, nie wyłącza kontaktu w celu uzyskania takiej zgody.

Od 3 grudnia klienci z EOG mogą zrobić zakupy online w UE, na takich samych warunkach jak klient z kraju, do którego sklep kieruje swoją ofertę.

Problematykę poza-karnej odpowiedzialności z tytułu dystrybuowania podrobionego towaru rozpatrzymy w tym wpisie z uwzględnianiem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 153.1503, dalej „Ustawa”). W rozumieniu Ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta, przy czym Ustawa wprost wskazuje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest między innymi: „naśladownictwo produktów” oraz” „wprowadzające w błąd oznaczenie towarów”.

Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne na temat rozbicia kolejnych grup przestępczych zajmujących się produkcją, wprowadzaniem do obrotu i handlem podrobionymi towarami są dobrą okazją do przyjrzenia się bliżej problematyce odpowiedzialności podmiotów, które (chociażby nieświadomie) przyjmują do dalszej odsprzedaży podrobiony towar. W pierwszym wpisie na ten temat zajmiemy się odpowiedzialnością, jaką mogą ponosić sprzedawcy w oparciu o przepisy prawa karnego

Pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika tylko przez okres 18 z 36 miesięcy, niezależnie od tego ile agencji kieruje go do tego pracodawcy. Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych ma ukrócić dotychczasowe praktyki obchodzenia jej przepisów. Zmiana może wejść w życie już 1 czerwca 2020 roku. Będzie miała ona istotne znaczenie także dla branży handlowej.

W kwietniu 2020 roku przyjęto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE, tzw. General Data Protection Regulation (dalej „GDPR”).

Z perspektywy procesów przetwarzania danych osobowych, można się zastanawiać jak od 25 maja 2020 r. będzie funkcjonowało dalsze przetwarzanie danych osobowych – szczególnie administratorzy danych mogą zastanawiać się czy obecnie posiadane zgody stracą moc legalizującą, skoro dotychczasowe przepisy UE zostaną uchylone, a krajowe mają być zmienione.

4 maja 2020 r. ogłoszono tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/679 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE („GDPR”).

Z literalnego brzmienia przepisu art. 12 ust 1 pkt 9 UoPK wynika, iż przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować o tym, że istnieje ustawowy wzór formularza odstąpienia. Niemniej jednak w praktyce przepis ten interpretuje się w ten sposób, że przedsiębiorca powinien udostępnić konsumentowi wzór formularza prawa odstąpienia, a jego treść winna co do zasady odpowiadać załącznikowi nr 2 do UoPK (ewentualna modyfikacja jest dopuszczalna pod warunkiem, że nie ograniczałaby konsumentowi prawa odstąpienia bądź nie byłaby myląca czy wprowadzająca konsumenta w błąd). Podejście e-sklepów w tym zakresie jest różne – niektóre sklepy udostępniają ustawowy wzór albo też swój własny wzór w ramach aktywnego linku w treści regulaminu, a inne dodatkowo wysyłają wydrukowany wzór oświadczenia wraz z towarem. Generalnie warto pamiętać, że jego udostępnienie winno nastąpić przed wyrażeniem woli związania się umową.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: