Strategia Niedźwiedzia

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Spread byka i spread niedźwiedzia

Czas przejść od samej teorii do spraw bardziej praktycznych, czyli technik inwestycyjnych, które mogą nam pozwolić na zarabianie z wykorzystaniem opcji. Niestety, żeby skupić się na zarabianiu, musimy też omówić nieco samą strategię, którą będziemy w tym celu wykorzystywali. W tym oraz kilku następnych wpisach omówię spread byka oraz spread niedźwiedzia, a także pokażę, z czego wynika jego przewaga nad innymi strategiami.

Wprowadzenie do spreadów

Spready są jednymi z bardziej popularnych strategii opcyjnych. Przyjmują postać tych najprostszych, którymi zajmiemy się dzisiaj, ale mają też bardziej złożone formy, jak chociażby spread kalendarzowy, czy też ratio spread. Czym więc jest spread w przypadku opcji?

Jest to strategia składająca się z więcej niż jednej opcji, w której zysk lub strata determinowane są typami, cenami nabycia oraz cenami wykonania opcji. Duża część spreadów posiada ryzyko ograniczone do pewnej z góry znanej wartości.

Spread byka oraz spread niedźwiedzia są podstawowymi i moim zdaniem jednymi z najlepszych strategii opcyjnych dla początkujących graczy. Przede wszystkim dlatego, że do ich zbudowania wystarczą zaledwie dwie opcje. W rezultacie nie trzeba od razu rzucać się na głęboką wodę, wystarczy dokonać dwóch transakcji i można obserwować ich rezultaty, poznając w tym czasie mechanikę działania spreadu.

Po drugie, te dwie transakcje sprawiają, że koszty operowania na rynku opcji sprowadzane są do minimum. Z racji ograniczonej płynności, każda kupiona lub wystawiona opcja generuje koszt, którego ograniczenie staje się z czasem coraz większym wyzwaniem. Dlatego maksymalne uproszczenie stosowanych strategii jest tutaj zadaniem kluczowym.

Po trzecie, spready te mają ograniczone i stosunkowo niewielkie ryzyko. Dzięki temu inwestor może z góry założyć, jaką kwotą będzie ryzykował na rynku i otrzymuje gwarancję, że kwota ta nie zostanie przekroczona. Nie będzie tu miała miejsca sytuacja, która możliwa jest na rynku akcji, gdzie wielka luka cenowa na otwarcie spowoduje „przeskoczenie” stop lossa i zrealizowanie zlecenia na znacznie niższym poziomie cenowym niż zakładany.

Po czwarte wreszcie, to że jest to strategia najprostsza, nie oznacza wcale, że jest kiepska. Wręcz przeciwnie, nawet zaawansowani gracze z powodzeniem korzystają ze spreadów, gdyż pozwalają one zarabiać, jeśli zrealizuje się względnie prosty scenariusz rynkowy, założony przez inwestora.

Spread byka

Jak sama nazwa wskazuje, jest to strategia zakładająca, że rynek wzrośnie. A z faktu, że opcje są instrumentami o z góry określonym czasie życia można wysnuć wniosek, ze rynek musi wzrosnąć do określonego poziomu przed dniem, w którym opcje zostaną rozliczone.

Strategię spreadu byka, jak i spreadu niedźwiedzia można konstruować zarówno na opcjach kupna (call), jak i na opcjach sprzedaży (put). W tym przykładzie omówimy całość w oparciu o opcje kupna. Mamy dzisiaj 17 lutego 2020 roku, a wiedząc, że opcje wygasają w trzeci piątek miesiąca kończącego kwartał, wybieramy do naszej strategii opcje marcowe, czyli wygasające 21 marca. Daje nam do horyzont inwestycyjny o rozpiętości około miesiąca. Strategia spreadu byka polega na kupnie opcji call o niższej cenie wykonania oraz na równoczesnym wystawieniu opcji call o wyższej cenie wykonania. Co ważne, opcje muszą być instrumentami z tej samej serii, a jak wspomnieliśmy, będą to opcje marcowe.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

W piątek indeks Wig20 zamknął się na poziomie 2482 pkt, a zatem przyjmujemy, że opcją kupowaną będzie opcja call 2450, a wystawianą call 2500. Wybór padł na te opcje, ponieważ sądzimy, że w dniu 21 marca indeks będzie znajdował się powyżej poziomu 2500 pkt, dzięki czemu osiągniemy maksymalny zysk z tej strategii. Jak ten zysk będzie? To zależy od cen transakcyjnych opcji, które wybierzemy do naszej strategii. Patrzymy do arkusza i ostatnie ceny transakcyjne dla naszych opcji kształtowały się następująco:

OW20C4245 – 82,50

OW20C4250 – 53,85

Do zbudowania spreadu byka kupujemy opcję o niższej cenie wykonania (2450 za 82,50 pkt) oraz wystawiamy opcję o wyższej cenie wykonania (2500 za 53,85 pkt). W wyniku takiej transakcji ponosimy koszt w kwocie 825 zł i otrzymujemy przychód w kwocie 538,50 zł, co w sumie daje koszt w kwocie 286,50 zł. Prowizje zostają pominięte. Całość strategii prezentuje się następująco:

Jak widzicie, profil wypłaty strategii (zielona linia) jest załamany w dwóch miejscach. Można w nim wyróżnić trzy obszary, które oznaczają wynik finansowy inwestora posiadającego taki właśnie spread byka na opcjach call. Są to:

– od 0 pkt do 2450 pkt (lewa pozioma linia) – jeśli indeks w dniu rozliczenia znajdzie się w tym obszarze, inwestor ponosi na tej strategii maksymalną stratę, która równa jest sumarycznemu kosztowi zapłaconemu za strategię, czyli 286,50 zł. Na tej strategii nie da się stracić więcej. Wynika to z faktu, że w tym obszarze obie opcje, call 2450 i call 2500, wygasają bez wartości. W rezultacie nie otrzymujemy żadnego przepływu pieniężnego z tytułu posiadanej call 2450 oraz nie ponosimy kosztu z tytułu wystawionej call 2500. Zostajemy z różnicą powstałą z odjęcia zapłaconej i otrzymanej premii opcyjnej.

– od 2500 pkt do nieskończoności (prawa pozioma linia) – jeśli indeks w dniu rozliczenia znajdzie się w tym obszarze, uzyskamy najwyższy możliwy zysk, czyli 213,50 zł. Stanowi on różnicę między całkowitą rozpiętością spreadu, liczoną jako różnica między cenami wykonania opcji, a maksymalną stratą. A zatem: 50-28,65=21,35 pkt, czyli 213,50 zł. W tej sytuacji obie opcje wygasają w cenie. Teoretycznie posiadamy zysk wynikający z rozliczenia opcji call 2450, ale jest on kompensowany przez stratę wynikającą z wystawienia opcji 2500. W miarę podążania w prawą stronę profilu wypłaty, zależność ta się nie zmienia i zawsze osiągamy te 213,50 zł.

– od 2450 pkt do 2500 pkt (skośna zielona linia) – jeśli indeks w dniu rozliczenia znajdzie się w tym obszarze, osiągniemy zysk lub stratę zależną od ceny rozliczeniowej ustalonej na zamknięciu. Wiedząc, że wartość jednego punktu wynosi 10 zł, można łatwo wyliczyć nasz punkt opłacalności. Otrzymujemy go poprzez dodanie wysokości maksymalnej straty do strike’a niższej opcji. A zatem będzie to poziom 2478,65 (2450 + 28,65). Na każdy punkt powyżej tego poziomu nasz zysk będzie rósł o 10 zł, a na każdy punkt poniżej, strata wzrośnie o 10 zł. Wartościami granicznymi są poziomy 2450 oraz 2500, poza którymi strata i zysk nie zmieniają się. W tej sytuacji opcja kupiona wygasa w cenie, a opcja wystawiona poza pieniądzem.

Tak więc inwestor wybierze tą strategię, jeśli będzie sądził, że 21 marca indeks znajdzie się powyżej poziomu 2500 pkt, a przynajmniej powyżej poziomu 2478,65 pkt.

Poniżej przedstawiam nagranie, w którym Kevin Matras omawia strategię spreadu byka na opcjach call.

Spread niedźwiedzia

Spread niedźwiedzia jest bardzo podobną strategią, ale zakładającą dla rynku scenariusz spadkowy. Ją również można konstruować na opcjach call i put, lecz my wykorzystamy opcje z powyższego przykładu, czyli call.

Budując spread niedźwiedzia na opcjach call należy wystawić opcję o niższej cenie wykonania, a kupić opcję o wyższej cenie wykonania. Wystawiamy więc call 2450 i otrzymujemy 82,50 pkt oraz kupujemy call 2500, płacąc za opcję 53,85 pkt. W rezultacie uzyskujemy przychód w kwocie 286,50 zł, który jest jednocześnie naszym maksymalnym zyskiem możliwym do uzyskania z tej strategii.

W rezultacie powyższej strategii również otrzymujemy profil wypłaty, w którym zielona linia wyznacza nam trzy obszary:

– od 0 do 2450 – maksymalny zysk równy 286,50 zł

– od 2500 do nieskończoności – maksymalna strata równa 213,50 zł

– od 2450 do 2500 – zysk lub strata, w zależności od kursu rozliczeniowego. Próg opłacalności na poziomie 2478,65 pkt.

Spready na opcjach put

Powyższe przykłady budowaliśmy w oparciu o opcje call. Jest jednak możliwe zbudowanie ich z wykorzystaniem opcji sprzedaży. Chcąc skorzystać z tej ewentualności, musielibyśmy postąpić następująco.

Dla skonstruowania spreadu byka musimy wystawić opcję sprzedaży o wyższej cenie wykonania (np. 2500), a następnie kupić opcję sprzedaży o niższej cenie wykonania (2450). Otrzymujemy w ten sposób środki na rachunek, gdyż wystawiamy opcję droższą, a kupujemy tańszą. Profil wypłaty będzie wyglądał tak samo, jak dla spreadu byka budowanego na opcjach call, ale różnice mogą występować w poziomach zysku i straty, gdyż zapewne inne będą ceny transakcyjne dla tych opcji.

Podobnie spread niedźwiedzia buduje się poprzez kupno opcji put o wyższej cenie wykonania i sprzedaż opcji put o niższej cenie wykonania. Kupując opcję droższą, a wystawiając tańszą ponosimy koszt równy różnicy między premiami tych opcji.

Tak więc każdy ze spreadów można zbudować w dwojaki sposób – na opcjach call lub na opcjach put. Dzięki temu możemy dobrać takie instrumenty, które posiadają korzystniejsze dla nas warunki transakcyjne. Atrakcyjniejsze premie, większą płynność lub też generują nam początkowy przychód w miejsce kosztu.

Podsumowanie

Poziomy zysku i ryzyka w przypadku spreadu byka i spreadu niedźwiedzia są zmienne i zależne od premii opcyjnych oraz wybranych przez inwestora cen wykonania opcji. W omawianych przykładach rozpiętość spreadu wynosiła 50 pkt, a więc w tym przedziale musiał zmieścić się możliwy zysk i maksymalna możliwa strata. W zależności od oczekiwań rynkowych, możliwe jest zbudowanie spreadu o większej rozpiętości, np. 100 pkt, 150 pkt, co da nam inne poziomy w tym zakresie. Możliwe są również ceny wykonania bardziej oddalone od obecnej ceny rynkowej. Byłyby to spready o cenach np. 225-2300 pkt, czy też 2600-2700 pkt.

7 Binary Options

Marcio

Latest posts by Marcio (see all)

Zaleca Się Opcji Binarnych Broków:

Binary and digital options are prohibited in EEA

Trading opcji binarnych wymaga mało doświadczenia

Powszechnym nieporozumieniem jest to, że trading opcji binarnych może być wykonany tylko przez kogoś, kto ma pewne doświadczenie w tej dziedzinie. Nie ma wymogu, aby mieć wcześniejsze doświadczenie w tradingu finansowym i w krótkim czasie, na dowolnym poziomie umiejętności można pojąć koncepcję tradingu opcji binarnych.

Podstawowym wymogiem jest, aby przewidzieć kierunek, w którym cena składnika aktywów będzie szła. Cena albo wzrośnie (call) albo spadnie (put). Wygrywający traderzy opcji binarnych często osiągają wielki sukces z wykorzystaniem prostych metod i strategii, a także przy wykorzystaniu wiarygodnych brokerów takich jak 24Option.

Jak zminimalizować ryzyko

Naszym celem jest dostarczenie Ci skutecznych strategii, które pomogą Ci wykorzystać Twoje zyski. Są to proste techniki, które pomogą zidentyfikować pewne sygnały na rynku, które poprowadzą Cię do odpowiednich ruchów w tradingu opcji binarnych. Minimalizacja ryzyka jest ważna dla każdego tradera i istnieje kilka ważnych zasad, które mają na celu pomóc w tej dziedzinie. Trading opcji binarnych może zapewnić kilka wersji ryzyka, ale aby je zmniejszyć, należy wziąć pod uwagę następujące.

 • Nigdy nie należy inwestować całości swojego kapitału naraz
 • Przejrzyj dynamikę aktywu tradingowego przed dokonaniem inwestycji
 • Ćwicz strategię poprzez lokowanie tylko 5 do 10 procent swojego kapitału na transakcję

Strategie

Istnieje kilka aktywów do wyboru w tradingu opcji binarnych. Jednak najstarszym i najbardziej skutecznym sposobem, aby zminimalizować ryzyko jest skupienie się na jednej pozycji. Dokonuj transakcji na tych aktywach, które są Ci najbardziej znane, takie jak kursy wymiany euro do dolara. Konsekwentny trading na tym pomoże Ci zapoznać się z nim i przewidywanie kierunku wartości stanie się łatwiejsze. Istnieją dwa typy strategii, objaśnione poniżej, które mogą być bardzo korzystne w tradingu opcji binarnych.

1. Strategia Trendu

Podstawowa strategia przyjęta przez większość początkujących, jak i doświadczonych traderów. Strategia ta jest często określana jako strategia niedźwiedzia byka i skupia się na monitorowaniu, rosnącej, spadającej i płaskiej linia trendu w tradingu aktywów. Jeśli jest płaska linia trendu i przewidywania, że ceny aktywów wzrosną, zaleca się opcję No Touch.

Jeśli linia trendu pokazuje, że aktywa pójdą w górę, wybierz CALL.

Jeśli linia trendu pokazuje spadek ceny aktywów, wybierz PUT.

Ta metoda działa tak samo jak opcja CALL / PUT , z wyjątkiem, że w tym przypadku należy wybrać cenę, której dany składnik aktywów nie może osiągnąć przed wybranym okresem. Na przykład, cena akcji Google to $ 540 a platforma transakcyjna ma cenę No Touch $ 570 z procentowym zwrotem 77%. Jeśli cena nie osiągnie $ 570 po określonym czasie, to osiągniesz zysk.

2. Strategia Pinokio

Strategia ta jest wykorzystywana, gdy oczekuje się, że ceny aktywów wzrosną lub spadną drastycznie w przeciwnym kierunku. Jeśli oczekujesz, że wartość pójdzie w górę, wybierz CALL, jeśli oczekujesz, że spadnie, wybierz PUT. Najlepiej jest przećwiczyć to na darmowym koncie demo u jednego z brokerów.

3. Strategia szczudłowa

Strategię tę jest najlepiej stosować w okresie zmienności rynku i tuż przed wydaniem ważnych wiadomości związanych z konkretnymi akcjami lub gdy prognozy analityków wydają się być płynne. Jest to ceniona strategia wykorzystywana w całej globalnej społeczności tradingu. Jest to strategia najlepiej znana z wykazywania zdolności tradingu, aby uniknąć wyboru CALL i PUT, lecz użyć obu na wybranej pozycji.

Ogólnym założeniem jest wykorzystanie PUT, gdy wartość składnika aktywów wzrosła, ale istnieje wskazanie lub przekonanie, że wkrótce spadnie. Po spadku, umieść opcję CALL, spodziewając się, że wkrótce się odbije. Można to również zrobić w odwrotnym kierunku, przez umieszczenie CALL na aktywach wycenianych nisko i PUT na aktywach rosnących. To znacznie zwiększa szanse na sukces w co najmniej jednej z opcji tradingowych poprzez osiągnięcie wyniku „in the money”. Strategia szczudłowa jest bardzo doceniana przez traderów, gdy rynek idzie w górę i w dół lub gdy dany składnik aktywów ma lotną wartość.

4. Strategia odwróconego ryzyka

Jest to jedna z najbardziej cenionych strategii wśród doświadczonych traderów opcji binarnych na całym świecie. Ma ona na celu obniżyć czynnik ryzyka związanego z tradingiem oraz zwiększyć szanse powodzenia, która spowoduje pozytywne zyski. Strategia ta jest realizowana poprzez umieszczenie opcji CALL i PUT jednocześnie na poszczególnych aktywach bazowych. Jest to szczególnie korzystne, podczas tradingu na aktywach o wartościach zmiennych. Oczywiście, opcje binarne mogą mieć dwa możliwe rezultaty i trading na dwóch przeciwległych przewidywaniach na poszczególnych aktywach jednocześnie gwarantuje, że co najmniej jeden wygeneruje pozytywny wynik.

5. Strategia z zabezpieczeniem

Strategia ta jest powszechnie znana jako Parowanie i najczęściej używana w korporacjach z traderami opcji binarnych, inwestorami i tradycyjnych giełdach akcyjnych, jako środek ochrony i aby zminimalizować powiązane ryzyko. Strategia ta jest realizowana poprzez umieszczenie zarówno CALL i PUT na tym samym składniku aktywów w tym samym czasie. Zapewnia to, że niezależnie od kierunku wartości aktywów, trade przyniesie pomyślny rezultat. Daje to inwestorowi zysk „in the money”. Jest to świetny sposób ochrony siebie jako inwestora w zależności od wyprodukowanego scenariusza. To coś w rodzaju metody ubezpieczeniowej, która przygotowuje do każdego scenariusza.

6. Analiza fundamentalna

Strategia ta jest najczęściej wykorzystywana podczas tradingu akcji, a przede wszystkim przez traderów do lepszego zrozumienia wybranych aktywów. To zwiększa ich szanse na dokładność w przewidywaniu przyszłych zmian cen. Takie podejście wymaga przeprowadzenia gruntownego przeglądu wszystkiego w odniesieniu do spraw finansowych spółki. Ta informacja powinna zawierać raporty o zarobkach, udziale w rynku i sprawozdaniach finansowych. Taki raport pomaga traderowi w lepszym zrozumieniu poprzedniej aktywności składnika aktywów oraz jego reakcję na pewne zmiany finansowe i gospodarcze. Ta opinia pomaga traderowi,, dokonać mocnego przewidywania na podstawie znanych okoliczności w przyszłych strategiach tradingowych. Należy pamiętać, że korzystanie z dobrego robota tradingu opcji binarnych może pomóc, aby pominąć te kroki całkowicie.

Najlepszym sposobem, aby to przećwiczyć, jest otworzyć bezpłatne konto demo u jednego z brokerów.

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

  Artur Niewiadomski 4 lat temu Przeglądów:

1 STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych. Podstawowym źródłem informacji o opcjach są warunki obrotu dla opcji dostępne na stronie internetowej Giełda Papierów Wartościowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej broszurze. * * * Warszawa, 12 czerwca 2006 roku oprac. Krzysztof Mejszutowicz

2 Spis Treści 1. Informacje podstawowe Składniki strategii Koszt strategii Zyski Straty Profil zyskowności Zamknięcie pozycji w strategii Upływ czasu do wygaśnięcia Przykład z rynku Podsumowanie Arkusz kalkulacyjny Zadaj pytanie

3 1. Informacje podstawowe Spread niedźwiedzia jest strategią, którą możemy tworzyć przy wykorzystaniu opcji na WIG20 oraz opcji na akcje pojedynczych spółek notowanych na GPW. Umożliwia zarabianie na spadku wartości instrumentu bazowego. Kupując spread niedźwiedzia oczekujemy spadków do określonego poziomu (np. prognozujemy dla opcji na WIG20 spadek o 100 czy 200 pkt. indeksowych). Spread niedźwiedzia jest zatem strategią w której oczekujemy spadków przy umiarkowanej zmienności. 2. Składniki strategii Strategię tworzy się przy wykorzystaniu dwóch opcji sprzedaży na ten sam instrument bazowy z tym samym terminem do wygaśnięcia, jednak różnym kursem wykonania. Jedną serię kupujemy a drugą wystawiamy, należy jednak pamiętać, aby kupić i wystawić opcje w tej samej ilości (np. jeżeli kupiliśmy 10 opcji, wówczas musimy również wystawić 10 opcji). W jakie opcje zatem inwestujemy: a. Opcja kupiona kupujemy serię opcji z kursem wykonania najbliższym bieżącej wartości instrumentu bazowego, czyli kupujemy tzw. serię opcji at-the-money (skrót ATM). Seria ta jest głównym źródłem zysku strategii. Dzięki niej strategia spread niedźwiedzia staje się inwestycją z dźwignią finansową. b. Opcja sprzedana (wystawiona) wystawiamy serię opcji kupna z kursem wykonania niższym od kursu wykonania opcji kupionej, czyli wystawiamy tzw. serię opcji out-of-the-money (skrót OTM). Kurs wykonania tej serii wyznacza nasze oczekiwanie co do spadku instrumentu bazowego. Zadaniem tej serii jest: o rekompensata kosztów utworzenia strategii – otrzymujemy premię, która częściowo pokrywa koszt opcji kupionej, o wzmocnienie dźwigni finansowej – seria ta polepsza (o wielkość otrzymanej premii) stopę zwrotu jaką generuje opcja kupiona. Należy jednocześnie pamiętać, że wystawiając opcję jesteśmy zobowiązani do złożenia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego. Przykład nr 1 Bieżąca wartość indeksu WIG20 Oczekiwania Składniki strategii pkt. Oczekujemy spadku indeksu WIG20 o około 200 pkt. a. Kupno opcji sprzedaży z kursem wykonania pkt. (kurs wykonania najbliższy bieżącej wartości indeksu WIG20), b. Sprzedaż opcji sprzedaży z kursem wykonania pkt. (kurs wykonania opcji kupionej pkt. – oczekiwany spadek wartości indeksu WIG pkt.). -3-

4 3. Koszt strategii Z utworzeniem strategii związany jest koszt początkowy, który jest równy różnicy pomiędzy premią zapłaconą za opcje kupione a premią otrzymaną za opcje wystawione. Strategia zawsze będzie generowała koszt ponieważ otrzymana premia za opcje wystawione (serie OTM) zawsze będzie mniejsza niż premia zapłacona za opcje kupione (serie ATM). Przykład nr 2 K = PK PW gdzie K koszt kupna spreadu niedźwiedzia PK premia zapłacona za opcję kupioną PW premia otrzymana za opcję wystawioną Przykładowa premia za opcje kupioną Przykładowa premia za opcje sprzedaną Koszt kupna spreadu niedźwiedzia Premia zapłacona (PK) 800 zł (kurs 80 pkt. x 10 zł) Premia otrzymana (PW) 220 zł (kurs 22 pkt. x 10 zł) = PK PW = 800 zł 220 zł = 580 zł 4. Zyski W omawianej strategii możemy zrealizować duży zysk (z dźwignią finansową) jeżeli wartość instrumentu bazowego spadnie. Strategię tą charakteryzuje jednak ograniczenie maksymalnego zysku. Jeżeli spadek wartości bazowego będzie większy niż zakładaliśmy wówczas strategia będzie notowała stały zysk niezależnie od tego jak duże spadki nastąpią (w pewnym momencie przestaniemy korzystać ze spadku rynku, jednak zrealizuje dodatnią stopę zwrotu). Maksymalny zysk jaki można odnieść ze strategii realizujemy wówczas gdy strategia zostanie utrzymana do terminu wygaśnięcia opcji a indeks osiągnie poziom poniżej kursu wykonania opcji wystawionej. Maksymalny zysk można wyznaczyć poprzez odjęcie od kursu wykonania opcji kupionej, kurs wykonania opcji wystawionej oraz od tej różnicy dodatkowo odejmujemy wyrażony w jednostce notowania koszt utworzenia strategii. Zmax = (XK XW) (PK PW) gdzie Zmax maksymalny zysk ze strategii spread niedźwiedzia XW kurs wykonania opcji wystawionej XK kurs wykonania opcji kupionej PK premia zapłacona za opcję kupioną PW premia otrzymana za opcję wystawioną -4-

5 Punkt opłacalności (czyli punkt po przekroczeni, którego zaczynamy zarabiać), przy założeniu inwestycji utrzymywanej do terminu wygaśnięcia, wyznaczamy poprzez odjęcie do kursu wykonania opcji kupionej wyrażony w jednostce notowania koszt utworzonej strategii. Przykład nr 3 BE = XK (PK PW) gdzie BE punkt opłacalności strategii spread niedźwiedzia XK kurs wykonania opcji kupionej PK premia zapłacona za opcję kupioną PW premia otrzymana za opcję wystawioną Opierając się na danych z wcześniejszych przykładów. Maksymalny zysk (Zmax) = (XK XW) (PK PW) = (3.000 pkt pkt.) (80 pkt. 22 pkt.) = 200 pkt. 58 pkt. = 142 pkt. Punkt opłacalności (BE) = XK (PK PW) = pkt. (80 pkt. 22 pkt.) = pkt. Zakładając, że inwestycja potrwa do terminu wygaśnięcia, zarobimy jeżeli wartość indeksu WIG20 spadnie poniżej poziomu pkt. a maksymalny zysk osiągniemy po spadku poniżej poziomu pkt. i wyniesie on zł (142 pkt. x 10 zł). 5. Straty Ponosimy stratę, jeżeli w terminie wygaśnięcia indeks nie przekroczy punktu opłacalności. Maksymalnie możemy stracić różnicę pomiędzy premią zapłaconą i premią otrzymaną (koszt utworzenia strategii). Maksymalną stratę poniesiemy, jeżeli indeks wzrośnie ponad kursu wykonania opcji kupionej. Przykład nr 4 Smax = PK PW gdzie Smax maksymalna strata ze strategii spread niedźwiedzia PK premia zapłacona za opcję kupioną PW premia otrzymana za opcję wystawioną Opierając się na danych z przykładu nr 3 maksymalną stratę poniesiemy jeżeli kurs indeksu WIG20 wzrośnie ponad pkt. i wyniesie ona 580 zł (800 zł 220 zł). Tracimy również w przypadku jeżeli indeks nie spadnie poniżej punktu opłacalności wyznaczonego w tym przykładzie na poziomie pkt. -5-

6 6. Profil zyskowności Wykres Nr 1 przedstawia profil zyskowności spreadu niedźwiedzia. Niebieska linia przedstawia profil nabytej opcji sprzedaży (seria at-the-money), czerwona przedstawia wystawioną opcję sprzedaży (seria out-of-the-money), a czarna przedstawia spready niedźwiedzia. Wykres został utworzony na podstawie danych z ww. przykładów. Na osi X znajdują się wartości instrumentu bazowego (indeks WIG20) – zaznaczono również kursy wykonania opcji. Oś Y prezentuje zyski i straty ze strategii. Wykres nr 1 Profil zyskowności spreadu niedźwiedzia (w terminie wygaśnięcia). Zysk/Strata Kupno opcji sprzedaży Wystawienie opcji sprzedaży Spread niedźwiedzia Wartość indeksu WIG20 Z wykresu można odczytać, że: a. Maksymalną stratę ponosimy, jeżeli indeks ukształtuje się na poziomie powyżej pkt. Maksymalna strata wyniesie 580 zł (kalkulacje w przykładzie nr 4), b. Punkt opłacalności wynosi pkt. (kalkulacje w przykładzie nr 3), c. Maksymalny zysk osiągniemy, jeżeli indeks ukształtuje się na poziomie poniżej pkt. Maksymalny zysk wyniesie zł (kalkulacje w przykładzie nr 3). Porównując spread niedźwiedzia (czarna linia na wykresie) do kupna pojedynczej opcji sprzedaży (niebieska linia na wykresie), czyli strategii również zarabiającej na spadku instrumentu bazowego widać, że przy wartościach indeksu do pkt. (do takiej wartości kupując spread niedźwiedzia prognozujemy spadek indeksu) spread niedźwiedzia jest znacznie bardziej zyskowny ponieważ: -6-

7 a. w przypadku niekorzystnej zmiany indeksu (wzroście ponad pkt.) poniesiemy mniejszą stratę, b. punkt opłacalności zaczyna się wcześniej, c. dla wartości indeksu do pkt. strategia daje większe zyski. Szczegóły w tabeli nr 1 Tabela nr 1 Tabela porównuje zyski i straty ze strategii spread niedźwiedzia oraz kupno opcji sprzedaży (dwie strategie zarabiające na wzroście wartości instrumentu bazowego). Kalkulacje zostały wykonane na podstawie danych z wykresu nr 1. W tabeli grubą ramką zaznaczono te wartości indeksu WIG20 dla których spread niedźwiedzia daje lepsze wyniki (mniejsze straty oraz wyższe zyski) niż kupno opcji sprzedaży. Pokazuje to zatem, że spread niedźwiedzia jest strategią, którą tworzymy w przypadku oczekiwania umiarkowanych spadków. W przypadku jeżeli oczekujemy dużych spadków wówczas lepszą inwestycją będzie kupienie wyłącznie opcji sprzedaży. Zysk / Strata Wartość indeksu WIG20 Spread niedźwiedzia (czarna linia na wykresie) Kupno opcji sprzedaży (niebieska linia na wykresie) Zamknięcie pozycji w strategii Istnieją dwa sposoby zamknięcia pozycji w utworzonej strategii spread niedźwiedzia: a) zamknięcie pozycji w terminie wygaśnięcia Ostateczne rozliczenie strategii następuje wg kursu rozliczeniowego. Opcje, które w dniu wygaśnięcia będą inthe-money (ITM) zostaną wykonane. Pozostałe opcje wygasają bez wartości (szczegóły dotyczące rozliczenia opcji w terminie wygaśnięcia patrz w innych materiałach edukacyjnych GPW). Profil zyskowności z wykresu nr 1 przedstawia właśnie profil dla strategii wygasającej w terminie wygaśnięcia. b) zamknięcie pozycji przed terminem wygaśnięcia – Po utworzeniu strategii spread niedźwiedzia nie musimy czekać do terminu wygaśnięcia, aby zamknąć utworzoną pozycję. Możemy zrobić to w dowolnym dogodnym dla nas czasie. Aby zamknąć strategię spread niedźwiedzia przed terminem wygaśnięcia należy osobno zamknąć pozycje w opcjach tworzących strategię. A zatem należy: -7-

8 – sprzedać opcję którą kupiliśmy (opcja z wyższym kursem wykonania), oraz, – kupić opcję którą wystawiliśmy (opcja z niższym kursem wykonania). W takim przypadku należy pamiętać, że profil zyskowności ze strategii będzie inny niż dla strategii zamykanej w terminie wygaśnięcia. Przykładowe profile dla strategii zamykanych w różnym czasie przedstawia wykres nr Upływ czasu do wygaśnięcia Upływający czas od terminu wygaśnięcia może działać zarówno na korzyść jak i niekorzyść strategii spread niedźwiedzia. Korzystnie wpływa na wynik strategii przy wartościach instrumentu bazowego przy których strategia przynosi zysk (poniżej punktu opłacalności). W takim przypadku utrzymanie strategii nawet przy niezmieniającej się wartości instrumentu bazowego działa na naszą korzyść zwiększając potencjalne zyski. Z drugiej strony jeżeli indeks jest po stronie stratnej czas działa na naszą niekorzyść obniżając wynik strategii. Należy zwrócić uwagę, że niekorzystny efekt upływu czasu wzrasta wraz ze zbliżaniem się terminu wygaśnięcia opcji. Utrzymywanie zatem stratnej pozycji w ostatnim miesiącu handlu może nas narazić na duże straty. Należy również zauważyć, że wraz z upływem czasu punkt opłacalności strategii zmniejsza swoją wartość, co jest oczywiście dla nas niekorzystne (patrz wykres nr 2) Wykres nr 2 Profil zyskowności spreadu niedźwiedzia w zależności od czasu do wygaśnięcia (1,5 miesiąca, 1 miesiąc, 15 dni, 2 dni przed wygaśnięciem oraz profil w terminie wygaśnięcia). Zysk/Strata Upływ czasu do wygaśnięcia 50 zwiększa zyski strategii 0 Upływ czasu do wygaśnięcia przesuwa punkt opłacalności wygaśnięcie 1,5 miesiąca 1 miesiąc 15 dni 2 dni Upływ czasu do wygaśnięcia zmniejsza zyski strategii Wartość instrumentu bazowego

9 9. Przykład z rynku Sesja w dniu 1 marca 2005 r. Indeks WIG20 na poziomie bliskim pkt. (na zamknięciu sesji 2.088,20 pkt.). W tym dniu budujemy spread niedźwiedzia. Oczekujemy spadku indeksu WIG20 o 100 pkt. a. Kupujemy serię opcji sprzedaży wygasającą w marcu 2005 r. z kursem wykonania pkt. (XK) seria OW20O5210. Jako koszt nabycia opcji przyjmujemy premię wyznaczoną przez kurs zamknięcia 32,50 pkt., czyli 325,00 zł (PK). b. Wystawiamy serię opcji sprzedaży wygasającą w marcu 2005 r. z kursem wykonania pkt. (XW). seria OW20O5200. Wystawiamy tą opcję otrzymując premię 45 zł wg kursu zamknięcia 4,5 pkt. (PW). Łączny koszt strategii (K) wyniósł zatem 280 zł. Zakładamy utrzymanie strategii do terminu wygaśnięcia czyli do dnia 18 marca 2005 r. Tabela nr 2 W tabeli znajdują się kalkulacje oczekiwanych zysków i strat (w kalkulacji pominięto prowizje maklerskie). Punkt opłacalności (BE) = XK (PK PW) = pkt. (32,5 pkt. 4,50 pkt.) = pkt. + 28,00 pkt. = 2.072,00 pkt. Strata Zysk a. Tracimy jeżeli indeks WIG20 nie przekroczy punktu opłacalności czyli poziomu 2.072,00 pkt., b. Maksymalną stratę poniesiemy jeżeli WIG20 wzrośnie ponad pkt. (kurs wykonania opcji kupionej), c. Maksymalna strata (Smax) wyniesie 280 zł (koszt utworzonej strategii). = (PK PW) = (32,5 pkt. 4,50 pkt.) = 28,00 pkt. (co odpowiada kwocie 280 zł) a. Zarabiamy jeżeli indeks WIG20 wzrośnie ponad punkt opłacalności (2.072,00 pkt.), b. Maksymalny zysk osiągniemy jeżeli WIG20 spadnie poniżej pkt. (kurs wykonania opcji wystawionej), c. Kalkulacja maksymalnego zysku (Zmax) = (XK XW) (PK PW) = (2.100 pkt pkt.) (32,50 pkt. 4,50 pkt.) = 100 pkt. 28 pkt. = 72,00 pkt. (co odpowiada kwocie 720 zł). W terminie wygaśnięcia kurs rozliczeniowy dla tych opcji wyniósł pkt. Oznacza to, że zarówno opcja kupiona jak i wystawiona wygasają w cenie (in-the-money) i zostaną wykonane (kurs rozliczeniowy przekroczył kursy wykonania obu opcji). W przypadku opcji kupionej otrzymamy kwotę rozliczenia natomiast w przypadku opcji wystawionej zapłacimy kwotę rozliczenia. -9-

10 a. Dla opcji kupionej otrzymana kwota rozliczenia wyniesie zł kalkulacje (2.100 pkt pkt.) x 10 zł = 124 pkt. x 10 zł = zł. b. Dla opcji wystawionej kwota rozliczenia do zapłaty wyniesie 240 zł kalkulacje (2.000 pkt pkt.) x 10 zł = 24 pk.t x 10 zł = 240 zł c. Pamiętając, że za kupno spreadu niedźwiedzia zapłaciliśmy 280 zł, łącznie na inwestycji zarobimy 720 zł kalkulacje (1.240 zł 240 zł 280 zł = 720 zł). A zatem realizujemy maksymalny możliwy do osiągnięcia zysk z tej inwestycji. Wykres nr 3 Profil zyskowności spreadu niedźwiedzia dla ww. przykładu. Zysk/Strata 150 Max zysk 720 zł Opcje kupiona Opcja wystawiona Spread niedźwiedzia 0-50 Max strata 280 zł pkt. Kurs rozliczeniowy w terminie wygaśnięcia Wartość instrumentu bazowego 10. Podsumowanie Najważniejsze cechy strategii spread niedźwiedzia: a) Strategia zarabiająca na spadku wartości instrumentu bazowego (np. indeksu WIG20 lub akcji pojedynczych spółek) przy umiarkowanej zmienności, b) Strategię tworzy się przy wykorzystaniu opcji sprzedaży na ten sam instrument bazowy i posiadających ten sam termin do wygaśnięcia. Kupujemy opcję kupna at-the-money (ATM) oraz jednocześnie wystawimy opcję kupna out-of-the-money (OTM), c) Strategię charakteryzuje ograniczenie maksymalnego zysku (jeżeli instrument bazowy spadnie bardziej niż tego oczekiwał inwestor, wówczas inwestor będzie zawsze zarabiał tyle samo), -10-

11 d) Strategia jest tańszym sposobem na zarabianie na spadku wartości instrumentu bazowego niż inwestowanie w pojedyncze opcje sprzedaży. Podsumowanie wzorów a) Koszt strategii (K) = Maksymalna strata (Smax) K = Smax = PK PW b) Maksymalny zysk (Zmax) Zmax = (XK XW) (PK PW) c) Punkt opłacalności (BE) BE = XK (PK PW) gdzie PK premia zapłacona od opcji kupionej, PW premia otrzymana od opcji wystawionej, XK kurs wykonania opcji kupionej, XW kurs wykonania opcji wystawionej. 11. Arkusz kalkulacyjny Na stronie internetowej Giełdy w sekcji dotyczącej opcji ( znajdują się arkusze kalkulacyjne które ułatwiają planowanie strategii na rynku opcji (patrz podsekcja narzędzia i wskaźniki ). Zamieszczone tam zostały dwa arkusze prosty i rozbudowany. Pierwszy z nich umożliwia symulację strategii przy założeniu, że wygasa ona w terminie wygaśnięcia. Drugi arkusz umożliwia symulację strategii również w przypadku jeżeli strategia jest zamykana przed upływem terminu wygaśnięcia. Dostępne są również obszerne instrukcje obsługi arkuszy. Arkusze dostępne są bezpłatnie. Wykresy przedstawione w tej broszurze zostały przygotowane właśnie przy zastosowaniu tych arkuszy. Poniżej pokazano jak należy zdefiniować ww. strategię spread niedźwiedzia przy zastosowaniu arkusza prostego i rozbudowanego. -11-

12 Arkusz prosty Zakładka [Strategia Nr 1] O opcja, 1 jedna opcja kupiona, P opcja sprzedaży (put), kurs wykonania 32,50 zapłacona premia O opcja, – 1 jedna opcja wystawiona P opcja sprzedaży(put), kurs wykonania 4,50 otrzymana premia Wykres strategii znajduje się w zakładce [Wykres Strategia nr 1] -12-

13 Arkusz rozbudowany Zakładka [Strategia_Nr_1] Wykres strategii znajduje się w zakładce [Wykres Strategia nr 1] -13-

14 12. Zadaj pytanie Jeżeli po przeczytaniu powyższej broszury masz pytania, napisz na adres Postaramy się udzielać odpowiedzi w ciągu 24 godzin (nie licząc sobót i niedziel), ale tylko na pytania dotyczące opcji. Pytania z innych tematów prosimy kierować do odpowiedniej skrzynki tematycznej lub na ogólny adres Giełdy Zapraszamy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ul. Książęca 4, Warszawa tel.: (022) , fax.: (022) Internet:

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Bonus Minimalny depozyt Najwyższa wydajność