Struktura Forex wg Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Struktura Forex wg Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Zgodnie z najnowszym badaniem przeprowadzanym co trzy lata przez Bank of International Settlements (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) z kwietnia 2020 roku, średnia wartość obrotów na rynkach Forex wyniosła 5,1 biliona USD, co oznacza spadek z 5,4 biliona USD w 2020 roku.

Prawie dwa biliony dolarów pochodziły z transakcji spot FX (gdzie występuje większość transakcji detalicznych), a 2,4 biliona USD zostało zrealizowane w transakcjach FX swap i 700 miliardów USD w bezpośrednich transakcjach FX forward.

Struktura rynku forex – podmioty finansowe i definicje

Aby lepiej zrozumieć strukturę i wielkość rynku Forex, pomocne jest zapoznanie się z podziałem obrotów poszczególnych podmiotów w badaniu BIS.

Podmioty i wolumen obrotu

 • Inne instytucje finansowe – 51% wolumenu wszystkich transakcji
 • Dealerzy sprawozdawczy – 42% wolumenu
 • Klienci niefinansowi – 7% wolumeny

Za dealera sprawozdawczego BIS uznaje:

„…głównie duże banki komercyjne i inwestycyjne oraz domy papierów wartościowych, które (i) uczestniczą w rynku międzydealerskim i/lub (ii) prowadzą aktywną działalność gospodarczą z dużymi klientami, takimi jak duże przedsiębiorstwa, rządy i niesprawozdające instytucje finansowe; innymi słowy, dilerami sprawozdawczymi są instytucje, które aktywnie kupują i sprzedają walutowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne zarówno na własny rachunek, jak i w celu zaspokojenia popytu klientów.”

W ciągu ostatnich 10 lat granica między bankiem inwestycyjnym a bankiem komercyjnym została zatarta. Citibank i JP Morgan Chase są uważane za banki inwestycyjne, mimo że posiadają również cechy banków komercyjnych (przyjmują depozyty i udzielają pożyczek). Goldman Sachs i Morgan Stanley są również bankami inwestycyjnymi, mimo że w czasie kryzysu finansowego w USA otrzymały fundusze w ramach programu pomocy związanej z aktywami o obniżonej jakości (TARP).

BIS definiuje „inne instytucje finansowe” jako:

„…wszystkie inne instytucje finansowe, takie jak mniejsze banki komercyjne, banki inwestycyjne i domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, fundusze walutowe, fundusze rynku pieniężnego, towarzystwa budowlane, spółki leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, inne finansowe spółki zależne przedsiębiorstw i banki centralne.”

Pozostałe instytucje finansowe mają dość duży zakres z różnymi podkategoriami. Segment ten obejmuje „własne firmy handlowe, które inwestują, zabezpieczają lub spekulują na własne rachunki” z firmami zajmującymi się transakcjami o wysokiej częstotliwości (HFT) i innymi firmami zajmującymi się handlem algorytmicznym w tej podkategorii. W tym segmencie znajdują się również wielcy spekulanci, tacy jak Soros czy Bridgewater.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Kategoria pozostałych instytucji finansowych obejmuje również „oficjalne sektorowe instytucje finansowe”, takie jak światowe banki centralne (Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii itp.), państwowe fundusze majątkowe (Abu Zabi Investment Authority, China Investment Corporation, zagraniczne holdingi SAMA itp.), międzynarodowe instytucje finansowe sektora publicznego (takie jak BIS, Międzynarodowy Fundusz Walutowy), banki rozwoju (Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju itp. ) oraz agencje. Wreszcie, istnieje również podkatalog „Inne” dla wszystkich pozostałych instytucji finansowych (takich jak detaliczne agregatory).

Jedną z największych niespodzianek w badaniu BIS w 2020 r. był kolejny duży skok w kategorii „inne instytucje finansowe” pod względem działalności handlowej:

W badaniu z 2020 r. „inne instytucje finansowe” po raz pierwszy prześcignęły inne podmioty sprawozdawcze (np. podmioty prowadzące obrót na rynku międzysystemowym) jako główną grupę podmiotów w badaniu. Transakcje dealerów FX dla tej grupy klientów wzrosły o 48% do 2,8 bln USD w 2020 roku, z 1,9 bln USD w 2020 roku.

BIS postrzega klienta niefinansowego jako:

„…każdego kontrahenta innego niż opisany powyżej, tj. głównie niefinansowych użytkowników końcowych, takich jak przedsiębiorstwa i niefinansowe podmioty rządowe. Mogą to być również osoby fizyczne, które dokonują bezpośrednich transakcji z dealerami w celach inwestycyjnych, albo na internetowych platformach handlu detalicznego obsługiwanych przez dealerów sprawozdawczych albo w inny sposób (np. udzielając instrukcji handlowych przez telefon).”

Handel walutowy nadal koncentruje się w kilku globalnych centrach finansowych, jak podał BIS:

W kwietniu 2020 r. biura sprzedaży w pięciu krajach – Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Hongkong SAR i Japonii – pośredniczyły w 77% obrotów walutowych, w porównaniu z 75% w kwietniu 2020 r. i 71% w kwietniu 2020 r.

Jakby tego wszystkiego było mało, należy pamiętać, że większość transakcji na rynku walutowym wykonują duże banki. Pozostałymi dwoma ważnymi graczami są różne światowe banki centralne i państwowe fundusze inwestycyjne (państwowy fundusz inwestycyjny, zwykle zasilany albo przychodami z eksportu towarów albo rezerwami walutowymi banku centralnego). Ci wielcy gracze są zazwyczaj animatorami rynku. Największe banki wprowadziły dwukierunkowe (bid/offer) ceny walutowe do EBS i Reutersa oraz własnych platform wewnętrznych.

Banki centralne i państwowe fundusze inwestycyjne zazwyczaj wchodzą w ich skład z konkretnych powodów. Bank centralny może zaangażować się w rynek walutowy, jeśli konieczne będzie zrealizowanie większego zlecenia, które może zakłócić funkcjonowanie rynku lub jeśli jego waluta krajowa stała się zbyt słaba lub zbyt silna. Państwowy fundusz inwestycyjny prowadzi obrót walutami w celach spekulacyjnych lub jako narzędzie do wprowadzania i wycofywania się ze strategii inwestycyjnych w innych krajach.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Bank Rozrachunków Międzynarodowych, czyli tajna arena spotkań bankierów centralnych z całego świata

Z artykułu dowiesz się:

– Czym jest i jak działa Bank Rozrachunków Międzynarodowych

– Które państwa odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki Banku

Transparencja to jeden z najważniejszych atrybutów każdej instytucji zaufania publicznego. Oznacza ona, że każda osoba, na którą dana instytucja ma wpływ, ma pełny dostęp do informacji odnośnie jej poczynań. Przykładem może być np. Sejm, gdzie korzystając z odpowiednich źródeł możemy poznać budżet państwa, plany wydatków czy też jak głosował w danej ustawie wybrany przez nas poseł. Jednym z motywów wprowadzania takiej typu przejrzystości jest unikanie faworyzowania interesów danej jednostki lub grupy z racji tego, że podejmowane przez daną stronę decyzje są kontrolowane przez interesariuszy.

Z tego powodu cecha ta jest niezwykle ważna również w bankowości, która odgrywa z dnia na dzień coraz większą rolę w życiu już ponad 7 miliardów ludzi na naszej planecie. Jak się jednak okazuje, pewna niezwykle istotna sfera działań dla międzynarodowego systemu finansowego ma miejsce za zamkniętymi drzwiami w jednej z trzech siedzib organizacji znanej jako Bank Rozrachunków Międzynarodowych.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements) został utworzony 17 maja 1930 roku na konferencji w Hadze jako efekt realizacji Planu Younga. Tym samym jest obecnie najstarszym bankiem międzynarodowym. Został założony w celu ułatwienia przekazów pieniężnych związanych z reparacjami płaconymi przez Niemcy nałożonymi na ten kraj wskutek Traktatu Wersalskiego. Jedną z ciekawostek będącą często wspominaną przez krytyków tej instytucji jest fakt, że została ona założona przez gubernatora Banku Anglii – Montagu Normana oraz Niemca Hjalmara Schachta, który kilka lat później został mianowany na stanowisko ministra finansów III Rzeszy.

Oficjalnie misją BIS jest służenie bankom centralnym w ich dążeniach do monetarnej i finansowej stabilizacji, wzmacnianie współpracy międzynarodowej w powyższych dziedzinach oraz bycie bankiem banków centralnych. Powyższe cele ta organizacja realizuje poprzez:

 • prowadzenie dyskusji i rozwijanie współpracy między bankami centralnymi,
 • prowadzenie badań i analizy polityk względem ich jakości dla stabilizacji finansowej,
 • bycie kluczowym kontrahentem dla banków centralnych w ich transakcjach,
 • bycie agentem lub powiernikiem w międzynarodowych operacjach finansowych.

Członkami Banku Rozliczeń Międzynarodowych jest 60 krajów, które łącznie generują 95% światowego PKB, co jednoznacznie świadczy o znaczeniu tej instytucji. BIS zatrudnia ponadto 656 pracowników z 57 państw. Wprawdzie siedziba organizacji znajduje się w Bazylei, jednakże posiada ona również dwa dodatkowe biura w Hong Kongu oraz Meksyku.

Aktualna struktura Banku jest przedstawiona TUTAJ. Na czele znajduje się Rada Dyrektorów, której prezesem jest zarządzający francuskim bankiem centralnym Christian Noyer. Świadczy to o bardzo dużej sile wpływów Francji, z której wywodzi się również Christine Lagarde – Dyrektor Zarzadzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Równie ważną jednostką w tej organizacji jest Hiszpan Jaime Caruana pełniący funkcję Menedżera Generalnego (ang. General Manager). Rada Dyrektorów może liczyć maksymalnie 21 członków, z czego sześciu z nich (z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA) są tzw. dyrektorami ex officio (łac. z urzędu). Ponadto w ramach tej instytucji funkcjonują takie komitety jak: Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (opracowuje on standardy zarządzania ryzykiem określające m.in. minimalną wielkość rezerw, które muszą zgromadzić banki znane jako Basel I, II, III); czy też Komitet Irvinga Fishera ds. Statystyki Banków Centralnych.

Najważniejsze publikacje BIS to Raport Roczny (ang. BIS Annual Report) oraz Kwartalny Przegląd Rozwoju Międzynarodowego Rynku Finansowego (ang. BIS Quarterly Review). Obydwie publikacje dostępne są na stronie internetowej instytucji.

Nie mniej jednak największą ciekawość inwestorów od zawsze budziły regularne spotkanie gubernatorów (ang. All Governors’ Meeting), a więc szefów banków centralnych wszystkich 60 krajów członkowskich. Odbywają się one raz na 2 miesiące i nie są one nigdzie transmitowane. Ponadto nie jest publikowane o czym rozmawia się na tych spotkaniach, co sprawia, że trudno uznać BIS za instytucję transparentną. Brak transparentności sprzyja korupcji, którą z drugiej strony trudno będzie wykazać ze względu na specjalny status BIS, który jest traktowany prawnie jak ambasada. Oznacza to, że nikt nieuprawniony nie ma do niego prawa wstępu, bagaże jego władz nie mogą być poddane przeszukiwaniu, a jego korespondencja jest traktowana jak poczta dyplomatyczna. Drugi rodzaj wydarzenia, które odbywa się co dwa miesiące w Bazylei to Globalne Spotkanie Ekonomiczne (ang. Global Economy Meeting). Jest ono prowadzone przez zarządzającego bankiem centralnym Meksyku – Agustina Carstensa i obejmuje przedstawicieli 30 banków centralnych z krajów, które generują łącznie ok. 80% globalnego PKB. Wśród tych krajów znalazła się także Polska, w przeciwieństwie np. do Austrii, Danii, Luksemburga oraz 16 innych przedstawicieli banków centralnych, które uczestniczą w tych spotkaniach jako obserwatorzy.

Bank Rozliczeń Międzynarodowych oraz to, co się dzieje za drzwiami gmachu znajdującego się nieopodal głównego dworca kolejowego w Bazylei, było, jest i najprawdopodobniej pozostanie zagadką dla inwestorów. Z drugiej strony warto jednak śledzić poczynania tej potężnej instytucji kontrolującej spore światowe rezerwy walutowe, ponieważ eksperci nie mają wątpliwości, że te pozornie nieistotne spotkania bankierów centralnych w rzeczywistości mocno wpływają na kształtowanie się sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych.

Kryptowaluty nie staną się „prawdziwym pieniądzem”, wg Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank of International Settlements) w swoim corocznym raporcie ekonomicznym , zatytułowanym „Kryptowaluty – wychodząc poza szum medialny” uznał, że kryptowaluty nie są w stanie osiągnąć skali, która pozwoli im funkcjonować jako pieniądze.

Kryptowaluty bez szans na zastąpienie fiatów

Wg Banku kryptowaluty nie będą nigdy posiadać skalowalności potrzebnej do stania się środkiem wymiany wartości w globalnej ekonomii. Autorzy raportu BIS Annual Economic Report 2020 wyodrębnili trzy podstawowe mankamenty walut cyfrowych, które nie pozwolą im stać się ekwiwalentem, a także następcą pieniądza fiducjarnego:

 • niska skalowalność
 • niska stabilność notowań
 • brak pewności w nieodwracalność transakcji

Bank Rozrachunków Międzynarodowych traktuje decentralizację i rozproszenie rejestrów transakcyjnych kryptowalut jako wadę, argumentując że „zaufanie takich sieci może w każdej chwili wyparować ze względu na kruchość zdecentralizowanego konsensusu, który odpowiada za zatwierdzanie i finalizowanie transakcji”. Nie wiadomo do końca czy chodzi brak centralnej jednostki zatwierdzającej, czy może o ryzyko wystąpienia podwójnego wydawania (double spending) i ataku 51% , które są jedną z najistotniejszych bolączek sieci zdecentralizowanych.

Raport podkreśla również, że większość sieci blockchain zapewnia nieodwracalność transakcji jedynie na podstawie rachunku prawdopodobieństwa, tym samym dając najdłuższemu łańcuchowi przywilej rozstrzygania kwestii przyznawania potwierdzeń konfliktujących transakcji. Być może autorzy mieli na myśli sytuację sieci Proof of Work kryptowalut o niskiej kapitalizacji, które mają na tyle niski hashrate (globalną moc obliczeniową), że uzyskanie dominującej mocy, pozwalającej cofnąć transakcje jest stosunkowo proste. Trudno jednak uznać ten argument za przekonujący, gdyż trudno przypuszczać, aby ktokolwiek myślał o zastępowaniu systemu finansowego nisko kapitalizowanymi kryptowalutami. Co więcej, jeżeli więcej osób i podmiotów zacznie korzystać z kryptowalut, również moc obliczeniowa w sieciach Proof of Work wzrośnie na tyle, że praktycznie uniemożliwi to dokonanie ataku większościowego.

Raport ostrzega również przed podziałami sieci blockchain, czyli przed hard forkami, które wg Banku mogą doprowadzić do podziału danej otwarto źródłowej kryptowaluty, co pociąga za sobą ryzyko całkowitej utraty wartości. Tekst przybliża sytuację, która miała miejsce 11 marca 2020 r. , kiedy to bitcoin (BTC) doświadczył błędnego hard forku, który od bloku nr 225430 podzielił sieć na dwie wersje, które zaczęły równolegle produkować bloki, co doprowadziło do natychmiastowego, niemal trzykrotnego spadku wartości. W raporcie nie pojawiła się jednak informacja o tym, że krytyczny błąd trwał jedynie 6 godzin lub 24 bloki, a cena bitcoina w zasadzie wróciła do swojej poprzedniej wartości (po incydencie spadła z dotychczasowych 48.40 dolarów do wartości 44.30 następnego dnia), co nieświadomego czytelnika może pozostawić z wrażeniem, że krytyczny błąd długoterminowo wpłynął na całą siec bitcoina. Zabrakło również informacji o tym, że niecały miesiąc później (9 kwietnia 2020) cena osiągnęła swoje ówczesne szczyty, notując wartość 230 dolarów.

Bolączki sieci zdecentralizowanych

Bank nie szczędzi również krytyki pod adresem zdecentralizowanych sieci Proof of Work, które do swojej pracy potrzebują ogromnej ilości energii elektrycznej. Nie jest to zarzut nieuzasadniony, gdyż obecnie bitcoin konsumuje więcej energii niż cała Republika Czeska. Gdyby bitcoin w obecnej formie miał stać się powszechnie akceptowanym, międzynarodowym systemem płatniczym, jego energochłonność wzrosłaby jeszcze bardziej.

W raporcie czytamy, że masowa adopcja kryptowalut mogłaby doprowadzić wręcz do „zatrzymania Internetu”. W mniej drastycznym scenariuszu, Bank przewiduje, że powszechne transakcje kryptowalutowe szybko stałyby się niezwykle uciążliwe i czasochłonne, ze względu na ograniczenia skalowalności walut cyfrowych w obecnej formie.

Raport zwraca również uwagę na centralizację skupisk mocy obliczeniowych (pooli miningowych), która prowadzi do kontrolowania całych sieci przez niewielkie grupy górników, systematycznie zwiększające trudność wydobycia.

Kryptowaluty bez zalet?

Raport Banku Rozrachunków Międzynarodowych w oczywisty sposób skupia się niemal wyłącznie na problemach sieci Proof of Work, całkowicie pomijając fakt istnienia innych algorytmów konsensusu sieci zdecentralizowanych, takich jak np. Proof of Stake. Nie ma w nim również słowa o alternatywnych rozwiązaniach dostarczających skalowalność i zmniejszających energochłonność sieci Proof of Work, takich jak chociażby protokół Lightning Network, korzystający z transakcji off-chain. W raporcie można także spotkać się z krytyką tzw. Kryptowalut Banków Centralnych, które mogą mieć negatywny wpływ na stabilność globalnej gospodarki.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych – cele i funkcje

Bank for International Settlements (BIS) jest najstarszą międzynarodową instytucja bankową, założoną w 1930 r., mającą siedzibę w Bazylei (Szwajcaria).

W obecnej formie Bank Rozrachunków Międzynarodowych ma formę spółki akcyjnej, w której udziałowcami jest aktualnie 60 banków centralnych, w tym m.in. amerykański FED , Bank of England , czy Narodowy Bank Polski .

Funkcje BIS to wsparcie międzynarodowej współpracy pomiędzy bankami centralnymi różnych krajów, pomoc w dążeniu do finansowej stabilności i spójnej polityki monetarnej realizowanej przez zrzeszone jednostki. Jednym z zadań Baku Rozrachunków Międzynarodowych jest również śledzenie oraz badanie polityki monetarnej na świecie i aktualnego stanu bankowości.

BIS nieprzerwanie od 1931 r. publikuje Coroczne Raporty Gospodarcze (BIS Annual Economic Report).

Opisywany w artykule, 22 stronicowy tekst „Cryptocurrencies: looking beyond the hype” jest jednym z rozdziałów Corocznego Raportu Gospodarczego opublikowanego przez BIS 17 czerwca 2020 r. Po raz pierwszy w historii swoich raportów, Bank Rozrachunków Międzynarodowych poruszył temat kryptowalut.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: